• FPSB KOREA
  • 공지사항

공지사항

저축ㆍ투자 뽀개기「계속교육 학점 취득 이벤트」당첨자 발표
  • 2024-07-05
  • 조회수 275

저축ㆍ투자 뽀개기 「계속교육 학점 취득 이벤트」에 참여해주신 모든 분들께 진심으로 감사합니다.

 

당첨을 진심으로 축하 드리며, 8월에 진행되는 이벤트에도 많은 참여 부탁 드립니다!

 

당첨자(이름+휴대전화 뒷자리)

권*일(**90)    임*혁(**65)    김*진(**16)    임*우(**59)    오*인(**77)
김*환(**39)    전*선(**26)    김*진(**00)    장*정(**49)    정*이(**70)
김*수(**69)    최*환(**89)    김*란(**15)    최*의(**13)    김*비(**32)
김*경(**63)    김*리(**63)    김*원(**28)    김*미(**71)    민*식(**05)
양*민(**83)    김*종(**96)    김*정(**85)    유*원(**59)    박*진(**65)
이*성(**00)    김*빈(**35)    배*훈(**62)    이*재(**92)    백*숙(**32)
이*환(**66)    김*(**36)    이*기(**18)    권*영(**75)    임*영(**64)
이*제(**28)    도*현(**74)    장*원(**39)    김*형(**22)    정*윤(**44)
최*원(**98)    류*선(**78)    정*학(**89)    배*린(**06)    최*수(**09)
김*옥(**34)    박*우(**73)    최*연(**77)    정*수(**14)    하*정(**56)
박*정(**73)    박*운(**22)    권*혁(**17)    김*일(**28)    김*훈(**01)
서*인(**12)    박*일(**08)    김*남(**40)    정*우(**60)    백*훈(**47)
김*희(**82)    반*수(**47)    김*남(**22)    조*실(**76)    유*화(**22)
신*우(**23)    오*석(**17)    김*중(**56)    고*덕(**00)    정*국(**20)
음*영(**91)    오*홍(**63)    김*정(**40)    김*리(**86)    김*진(**80)
박*용(**14)    유*진(**09)    박*구(**53)    박*진(**29)    김*원(**80)
최*윤(**81)    이*영(**79)    윤*선(**52)    신*경(**98)    김*혜(**23)
강*지(**46)    이*덕(**33)    이*영(**14)    오*주(**97)    김*경(**11)
김*호(**87)    이*연(**92)    이*주(**48)    위*영(**62)    최*욱(**50)
신*선(**05)    이*훈(**18)    정*규(**29)    이*리(**20)    김*주(**28)
이*희(**18)    이*희(**28)    최*선(**52)    이*현(**98)    김*원(**98)
정*동(**91)    이*희(**21)    손*민(**49)    박*진(**46)    조*헌(**36)
최*(**03)       정*영(**73)    임*실(**46)    최*호(**92)    안*현(**11)
김*현(**73)    조*영(**12)    김*남(**26)    권*영(**77)    정*진(**29)
김*열(**10)    조*영(**83)    노*현(**98)    박*은(**12)    차*숙(**95)
김*동(**11)    조*재(**71)    박*희(**59)    서*빈(**90)    곽*명(**83)
박*원(**68)    진*덕(**33)    권*후(**80)    진*경(**90)    김*윤(**63)
박*용(**56)    차*경(**39)    이*희(**22)    김*남(**03)    이*애(**19)
신*한(**91)    한*호(**84)    이*엽(**26)    조*길(**05)    이*훈(**55)
옹*영(**19)    김*성(**07)    이*은(**14)    김*형(**53)    전*영(**11)
 

※ 상품(커피 기프티콘)은 3일 이내에 개별 문자로 발송 됩니다.           

    문의: 02-3276-7610