• FPSB KOREA
  • 공지사항

공지사항

「한국FPSB 챗봇 오픈 기념」 설문 이벤트 당첨자 발표
  • 2023-04-20
  • 조회수 388

「한국FPSB는 챗봇 오픈 기념」설문 이벤트에 참여해주신 모든 분들께 진심으로 감사합니다.

 

당첨을 진심으로 축하 드리며, 한국FPSB 교육센터에서 진행하는 이벤트에도 많은 참여 부탁 드립니다!

 

당첨자(이름+휴대전화 뒷자리)

조*범(**19)    권**데(**69)    이*영(**86)
장*업(**76)    조*연(**09)    최*희(**53)
김*현(**99)    황*성(**85)    고*희(**98)
신*주(**84)    신*욱(**78)    임*희(**32)
최*선(**89)    황*욱(**17)    정*나(**88)
왕*원(**64)    임*상(**56)    전*기(**85)
배*은(**32)    서*화(**77)    권*석(**31)
최*섭(**80)    최*환(**30)    이*은(**59)
이*런(**19)    최*빈(**48)    조*국(**51)
조*선(**41)    박*진(**23)    최*지(**79)
김*환(**01)    오*환(**82)    정*선(**04)
배*영(**44)    김*은(**72)    이*주(**07)
김*후(**80)    서*의(**91)    정*잉(**55)
이*은(**27)    박*오(**62)    이*민(**76)
박*영(**37)    박*영(**70)    윤*진(**52)
최*교(**65)    정*헌(**03)    김*진(**36)
김*중(**56)    김*선(**18)    윤*훈(**53)
윤*현(**02)    박*선(**58)    신*수(**89)
김*진(**34)    이*영(**25)    장*주(**14)
허*영(**36)    김*선(**82)    이*희(**10)
김*주(**82)    오*경(**72)    여*영(**90)
김*택(**88)    김*정(**70)    두*인(**14)
정*희(**00)    양*윤(**32)    한*름(**13)
박*은(**61)    김*주(**98)    황*은(**48)
김*아(**55)    임*연(**66)    박*일(**08)
원*현(**67)    김*원(**41)    김*호(**23)
진*영(**50)    김*수(**34)    이*은(**36)
정*주(**17)    백*윤(**72)    양*우(**53)
배*미(**77)    최*희(**38)    정*진(**35)
조*현(**21)    강*민(**16)    박*우(**90)
김*주(**06)    이*영(**22)    원*정(**64)
박*정(**50)    정*화(**88)    정*희(**43)
곽*대(**73)    황*용(**61)    
김*선(**24)    한*이(**76)

 

※ 상품(커피 기프티콘)은 3일 이내에 개별 문자로 발송 됩니다.           

    문의: 02-3276-7610