• FPSB KOREA
  • 공지사항

공지사항

「KB국민은행 유튜브 채널 계속교육 학점 취득」이벤트 당첨자 발표
  • 2023-03-21
  • 조회수 2,933

[KB국민은행 유튜브 채널 '여의도5번출구']와 함께하는 계속교육 학점 취득 이벤트에 참여해주신 모든 분들께 진심으로 감사합니다.


당첨을 진심으로 축하 드리며, 4월에 진행되는 이벤트에도 많은 참여 부탁 드립니다!


당첨자(이름+휴대전화 뒷자리)

이*석(**29)    양*성(**05)    유*지(**37)
최*자(**23)    박*진(**43)    김*삭(**05)
최*희(**11)    박*휘(**67)    박*우(**81)
이*주(**02)    박*기(**62)    박*운(**63)
허*달(**23)    조*영(**32)    손*승(**71)
진*우(**57)    이*화(**04)    남*혜(**38)
정*은(**74)    이*호(**38)    허*주(**16)
김*배(**21)    이*리(**08)    장*인(**83)
이*한(**60)    우*영(**85)    김*아(**27)
서*호(**98)    김*덕(**22)    김*화(**05)
노*란(**32)    조*희(**55)    이*준(**42)
김*화(**53)    김*희(**97)    김*래(**23)
조*지(**34)    정*상(**07)    추*경(**35)
양*식(**21)    윤*일(**77)    조*현(**68)
김*주(**60)    최*숙(**66)    신*경(**66)
최*학(**97)    김*인(**15)    육*진(**62)
최*원(**98)    이*한(**36)    김*수(**79)
박*진(**64)    이*우(**00)    최*혁(**74)
김*연(**34)    김*연(**84)    구*문(**90)
윤*현(**06)    조*지(**87)    이*연(**84)
고*수(**54)    박*래(**63)    김*준(**76)
한*철(**34)    권*지(**85)    장*영(**16)
박*혁(**16)    김*민(**97)    김*자(**85)
손*민(**58)    노*희(**63)    김*수(**04)
이*인(**11)    최*은(**69)    배*준(**60)
공*조(**84)    지*서(**00)    장*진(**68)
김*영(**70)    김*정(**23)    정*옥(**11)
김*영(**01)    이*한(**68)    소*희(**39)
유*민(**77)    김*국(**43)    홍*욱(**47)
김*훈(**70)    김*호(**56)    김*욱(**69)
손*현(**37)    고*연(**10)    서*주(**73)
주*방(**62)    한*정(**75)    손*연(**56)
장*석(**90)    신*옥(**90)    
이*라(**89)    신*수(**89)


※ 상품(커피 기프티콘)은 1주일 이내에 개별 문자로 발송 됩니다.           

    문의: 02-3276-7610